Close

CRYPTOCLEAR PES

7 Tháng Tám, 2017 Lọc nước ngành Thực phẩm - Đồ uống, Parker Domnick Hunter, Sản phẩm

bevpor– Cấp lọc: 1 μm
– Vật liệu lọc: Polyethersulphone.
– Diện tích lọc: 0.8 m²/10”
– Nhiệt độ làm việc liên tục max: 70 °C
– Nhiệt độ thanh trùng max: 130 °C
– Ứng dụng: Lọc ngành thực phẩm.

Technical Data Sheet

Lọc nước ngành Thực phẩm - Đồ uống Related