Close

Lọc nước ngành Thực phẩm – Đồ uống

bevpor

BEVPOR MH

– Cấp lọc: từ 0.2 μm đến 1.2 μm. – Vật liệu lọc: Polyethersulphone. – Diện tích lọc: 0.8 m²/10” – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 70 °C – Nhiệt độ thanh trùng […]

7 Tháng Mười, 2017

Xem thêm
bevpor

PREPOR PP

– Vật liệu lọc: Polypropylene. – Diện tích lọc: 0.5 m²/10” – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 70 °C – Nhiệt độ thanh trùng max : 135 °C – Ứng dụng: Lọc nước […]

7 Tháng Tám, 2017

Xem thêm
prepor_gf

PREPOR GP

– Vật liệu lọc: Glass Microfibre, Polypropylene. – Diện tích lọc: 0.37 m²/10” – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 70 °C – Nhiệt độ thanh trùng max: 121 °C – Ứng dụng: Lọc […]

7 Tháng Tám, 2017

Xem thêm
prepor_gf

PREPOR GF

– Cấp lọc: 0.6 μm, 1 μm. – Vật liệu lọc: Glass Microfibre. – Diện tích lọc: 0.6 m²/10” – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 70 °C – Nhiệt độ thanh trùng max: […]

7 Tháng Tám, 2017

Xem thêm
bevpor

PEPLYN HD

– Vật liệu lọc: Polypropylene. – Diện tích lọc: 0.3 m²/10” – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 70 °C – Nhiệt độ thanh trùng max: 135 °C – Ứng dụng: Lọc cho ngành […]

7 Tháng Tám, 2017

Xem thêm
bevpor_ps

PEPLYN HA

– Vật liệu lọc: Polypropylene. – Diện tích lọc: 0.7 m²/10” – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 70 °C – Nhiệt độ thanh trùng max: 135 °C – Ứng dụng: Lọc ngành thực […]

7 Tháng Tám, 2017

Xem thêm
bevpor_ph

CRYPTOCLEAR PLUS

– Cấp lọc: 0.6 μm, 1 μm. – Vật liệu lọc: Polypropylene. – Diện tích lọc: 0.57 m²/10” – Nhiệt độ làm việc liện tục max: 70 °C – Nhiệt độ thanh trùng max: 142 […]

7 Tháng Tám, 2017

Xem thêm
bevpor

CRYPTOCLEAR PES

– Cấp lọc: 1 μm – Vật liệu lọc: Polyethersulphone. – Diện tích lọc: 0.8 m²/10” – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 70 °C – Nhiệt độ thanh trùng max: 130 °C – […]

7 Tháng Tám, 2017

Xem thêm
bevpor

BEVPOR PW

– Cấp lọc: từ 0.2 μm đến 1.2 μm. – Vật liệu lọc: Polyethersulphone. – Diện tích lọc: 0.6 m²/10” – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 70 °C – Nhiệt độ thanh trùng […]

7 Tháng Tám, 2017

Xem thêm
bevpor

BEVPOR PT

– Cấp lọc: 0.2 μm – 0.45 μm- 0.65 μm – Vật liệu lọc: Polyethersulphone. – Diện tích lọc: 0.6 m²/10” – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 70 °C – Nhiệt độ thanh trùng […]

7 Tháng Tám, 2017

Xem thêm
bevpor_ps

BEVPOR PS

– Cấp lọc: từ 0.2 μm đến 1.2 μm. – Vật liệu lọc: Polyethersulphone. – Diện tích lọc: 0.6 m²/10” – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 70 °C – Nhiệt độ thanh trùng […]

7 Tháng Tám, 2017

Xem thêm
bevpor_ph

BEVPOR PH

– Cấp lọc: từ 0.2 μm đến 1.2 μm. – Vật liệu lọc: Polyethersulphone. – Diện tích lọc: 0.8 m²/10” – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 70 °C – Nhiệt độ thanh trùng […]

7 Tháng Tám, 2017

Xem thêm