Close

PROPOR HC

7 Tháng Tám, 2017 Lọc nước ngành dược, Parker Domnick Hunter, Sản phẩm

proclear– Cấp lọc: 0.2 μm
– Vật liệu lọc: Polyethersulphone.
– Diện tích lọc: 0.55 m²/10”
– Nhiệt độ làm việc liên tục max: 70 °C
– Nhiệt độ nước thanh trùng max: 90 °C
– Thanh trùng 30 lần tại 130 °C, mỗi lần 30 phút
– Ứng dụng: Lọc cho ngành dược phẩm.

Technical Data Sheet

Lọc nước ngành dược Related