Close

Sterile gas filter filter cartridges, HIGH FLOW TETPOR II

24 Tháng Bảy, 2017 Technical Data Sheet

Lọc khí vô trùng, kiểm soát vi sinh trong khí nén.

Technical Data Sheet

ZHFT-DW Lọc khí tiệt trùng
Loại Filter Cartridges
Vật liệu lọc PTFE
Cấp lọc 0.2 µm
Chiều dài 1.5”
O-ring Silicone
Endcap Style W
Thanh trùng 225 lần tại 142 °C, 30 phút/lần
Chức năng Lọc vô trùng / Kiểm soát vi sinh vật
Nhiệt độ làm việc liên tục max 60 °C

 

ZHFT-CW Lọc khí tiệt trùng
Loại Filter Cartridges
Vật liệu lọc PTFE
Cấp lọc 0.2 µm
Chiều dài 2.5”
O-ring Silicone
Endcap Style W
Thanh trùng 225 lần tại 142 °C, 30 phút/lần
Chức năng Lọc vô trùng / Kiểm soát vi sinh vật
Nhiệt độ làm việc liên tục max 60 °C

 

ZHFT-BT Lọc khí tiệt trùng
Loại Filter Cartridges
Vật liệu lọc PTFE
Cấp lọc 0.2 µm
Chiều dài 2.5”
O-ring Silicone
Endcap Style T
Thanh trùng 225 lần tại 142 °C, 30 phút/lần
Chức năng Lọc vô trùng / Kiểm soát vi sinh vật
Nhiệt độ làm việc liên tục max 60°C

 

ZHFT-BZ Lọc khí tiệt trùng
Loại Filter Cartridges
Vật liệu lọc PTFE
Cấp lọc 0.2 µm
Chiều dài 2.5”
O-ring Silicone
Endcap Style Z
Thanh trùng 225 lần tại 142 °C, 30 phút/lần
Chức năng Lọc vô trùng / Kiểm soát vi sinh vật
Nhiệt độ làm việc liên tục max 60 °C

 

ZHFT-AT Lọc khí tiệt trùng
Loại Filter Cartridges
Vật liệu lọc PTFE
Cấp lọc 0.2 µm
Chiều dài 5”
O-ring Silicone
Endcap Style T
Thanh trùng 225 lần tại 142 °C, 30 phút/lần
Chức năng Lọc vô trùng / Kiểm soát vi sinh vật
Nhiệt độ làm việc liên tục max 60 °C

 

ZHFT-AZ Lọc khí tiệt trùng
Loại Filter Cartridges
Vật liệu lọc PTFE
Cấp lọc 0.2 µm
Chiều dài 5”
O-ring Silicone
Endcap Style Z
Thanh trùng 225 lần tại 142 °C, 30 phút/lần
Chức năng Lọc vô trùng / Kiểm soát vi sinh vật
Nhiệt độ làm việc liên tục max 60 °C

 

ZHFT-KC Lọc khí tiệt trùng
Loại Filter Cartridges
Vật liệu lọc PTFE
Cấp lọc 0.2 µm
Chiều dài 5”
O-ring Silicone
Endcap Style C
Thanh trùng 225 lần tại 142 °C, 30 phút/lần
Chức năng Lọc vô trùng / Kiểm soát vi sinh vật
Nhiệt độ làm việc liên tục max 60 °C

 

ZHFT-1C Lọc khí tiệt trùng
Loại Filter Cartridges
Vật liệu lọc PTFE
Cấp lọc 0.2 µm
Chiều dài 10”
O-ring Silicone
Endcap Style C
Thanh trùng 225 lần tại 142°C, 30 phút/lần
Chức năng Lọc vô trùng / Kiểm soát vi sinh vật
Nhiệt độ làm việc liên tục max 60 °C

 

ZHFT-2C Lọc khí tiệt trùng
Loại Filter Cartridges
Vật liệu lọc PTFE
Cấp lọc 0.2 µm
Chiều dài 20”
O-ring Silicone
Endcap Style C
Thanh trùng 225 lần tại 142 °C, 30 phút/lần
Chức năng Lọc vô trùng / Kiểm soát vi sinh vật
Nhiệt độ làm việc liên tục max 60 °C

 

ZHFT-3C Lọc khí tiệt trùng
Loại Filter Cartridges
Vật liệu lọc PTFE
Cấp lọc 0.2 µm
Chiều dài 30”
O-ring Silicone
Endcap Style C
Thanh trùng 225 lần tại 142 °C, 30 phút/lần
Chức năng Lọc vô trùng / Kiểm soát vi sinh vật
Nhiệt độ làm việc liên tục max 60 °C
Technical Data Sheet Related