Close

Steam Filter Cartridges

7 Tháng Mười, 2017 Lọc hơi nóng, Parker Domnick Hunter, Sản phẩm

steam

Lọc hơi nóng – Steam filters

– Lưu lượng; Từ 21 kg/h đến 3750 kg/h
– Cấp lọc: 1 μm – 5 μm – 25 μm
– Vật liệu: 316L stainless steel
– Nhiệt độ làm việc: -75 °C ÷ 200 °C.
– Kết cấu: SINTERED, PLEATED

Technical Data Sheet

ZCSSB-001T ZCSSB-025T ZCSSK-001C ZCSS1-001C ZCSS2-001C ZCSS3-001C
ZCSSA-001T ZCSSA-025T ZCSSK-025C ZCSS1-025C ZCSS2-025C ZCSS3-001C
ZCHSB-005T ZCHSB-001T ZCHSK-005C ZCHS1-005C ZCHS2-005C ZCHS3-005C
ZCHSA-005T ZCHSA-001T ZCHSK-001C ZCHS1-001C ZCHS2-001C ZCHS3-001C
Lọc hơi nóng Related